Barion Pixel
Оригинални подаръци за всяка възможност

Обработка на лични данни

ПОЛИТИКА ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Данни за връзка с администратора:
Подаръци в Katka s.r.o.
Бродно 74
01014 Жилина

Лице за контакт:

Карол Бизик
тел.: +421 907 354 378

info@darcekyukatky.eu

Обработването на лични данни се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и относно отмяната на Директива 95/46/ЕО (наричана по-долу „Регламентът“), Закона за обработка на лични данни и Закона №. 18/2018 Сб. относно защитата на личните данни и относно изменението и допълнението на определени закони с измененията.

1. Концепции

Субект на данни: Физическо лице (потребител и самостоятелно заето лице), за което се отнасят личните данни (наричано по-долу също „Вие“ или „клиент“);

Лични данни: Всяка информация за идентифициран или идентифицируем клиент; идентифицируем клиент е физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез позоваване на определен идентификатор, например име, идентификационен номер, данни за местоположение, мрежов идентификатор или един или повече специални елементи на физически, физиологични, генетични, психологическа, икономическа, културна или социална идентичност на това физическо лице (наричани по-долу също „данни“ или „информация“);

Администратор: Субектът, който определя целта и средствата за обработване на лични данни, осъществява обработването и носи отговорност за него. Администратор на лични данни е Darčeky u Katky s.r.o. (наричани по-долу също „ние“);

Обработващ: Лице, което на основание на закона или от името на администратора обработва лични данни за администратора въз основа на договор за обработка на лични данни (наричано по-нататък също „бизнес партньор“ или „партньор“) ;

Уебсайт: Уебсайтът е достъпен на адрес https://www.darcekyukatky.eu

Цел на обработката на личните данни: Причината, поради която се обработват личните данни. Такава причина може да бъде напр. изпълнение на договора, управление на потребителски акаунти, обработка на предложения и оплаквания, изпращане на информационни бюлетини или показване на реклами въз основа на интересите на клиентите;

Бисквитки: кратки текстови файлове, съхранявани от вашия уеб или мобилен браузър. Повечето бисквитки файлове съдържат уникален идентификатор, т.нар ID на бисквитка. Това е низ от знаци, присвоен от уебсайтове и сървъри на браузъра, който е запазил бисквитката. Това позволява на уебсайтовете и сървърите да разграничават и идентифицират отделните браузъри. Бисквитките се използват за подобряване на функционирането на уебсайтовете, за оценка на техния трафик и с цел по-добро насочване на маркетинговите дейности. Ако разглеждате нашия уебсайт, приемаме, че сте съгласни с използването на тези файлове.

Трети държави: държави извън Европейското икономическо пространство, което включва предимно държавите-членки на Европейския съюз и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

2. Какви лични данни се обработват?

Ние и нашите обработващи по договор обработваме следните лични данни, съответно категории лични данни, във връзка със съответното правно заглавие и цел на обработването:

 1. данни за идентификация и адрес: напр. име, фамилия, адрес за доставка или друг адрес за контакт, адрес на събирателен пункт, седалище, личен номер, номер по ДДС;
 2. електронни данни за контакт: напр. телефонен номер, имейл адрес;
 3. други електронни данни: IP адрес, бисквитки;
 4. други лични данни, свързани с договорните отношения: номер на банкова сметка, история на поръчките;
 5. други лични данни: обикновено данни, предоставени от клиента във формуляра за поръчка или други документи и при комуникация с нас, включително по-късни актуализации

3. Какъв е произходът на личните данни?

Ние обработваме данни, които ни предоставяте, напр. когато поръчвате нашите услуги, регистрирате потребителски акаунт, общувате с нас или се абонирате за бюлетини. Обикновено става дума за:

 • данни за идентификация и адрес;
 • електронни данни за контакт;
 • други лични данни, свързани с договорните отношения.

И допълнителни данни, които получаваме автоматично въз основа на факта, че разглеждате нашите уебсайтове. Това са най-вече:

 • други електронни данни:
  • бисквитки
  • уебсайта, от който сте стигнали до нашия уебсайт;
  • IP адрес;
  • дата на достъп и час на достъп;
  • заявки за търсене;
  • http и https код на отговор;
  • прехвърлени групи от данни;
  • информация за браузъра и операционната система на компютъра.

4. Защо се обработват лични данни?

Вашите лични данни могат да бъдат обработвани за следните цели:

 • Изпълнение на договорните отношения.
 • Управление на акаунта на клиента.
 • Комуникация с клиенти, оценка на удовлетвореността, публикуване на отзиви, обработка на предложения, жалби и рекламации.
 • Изпращане на информационни бюлетини и предлагане на нашите продукти или услуги.
 • Директен маркетинг и създаване на персонализирано съдържание и реклама.
 • Подобряване на качеството на нашите продукти и услуги, анализ на трафика към нашите уебсайтове и вашето поведение в мрежата.
 • Счетоводни и данъчни цели.
 • Изпълнение на други законови задължения.

Вашите лични данни могат да бъдат обработвани въз основа на следните правни причини:

 • Изпълнение на договора.
 • Изпълнение на правно задължение.
 • Легитимен интерес на администратора за изпращане на информационни бюлетини.
 • Съгласие за изпращане на информационни бюлетини.
 • Обработването на лични данни за целите на изпълнение на договорните отношения, счетоводни и данъчни цели и изпълнението на други законови задължения са законови или договорни изисквания. Ако планирате да направите поръчка през нашия уебсайт, вие сте длъжни да ни предоставите вашите лични данни за тези цели.

5. Колко дълго се обработват личните данни?

Вашите лични данни се обработват:

 • за периода, необходим за упражняване на правата и задълженията, произтичащи от договорните отношения между вас и нас и упражняването на вземания от тези договорни отношения (4 години);
 • за периода, необходим за изпълнение на законовото задължение (счетоводни документи 5 години, данъчни документи 10 години);
 • за срока на законния ни интерес да изпращаме информационни бюлетини (2 години от последното отваряне на информационния бюлетин);
 • за срока на вашето съгласие (за най-дългия период от 4 години от предоставянето му или 4 години от последната поръчка).

6. На кого се предоставят личните данни?

Следните категории наши партньори (получатели) могат да имат достъп до вашите лични данни:

 • Доставчици на транспорт на стоки.
 • Доставчици на счетоводни и данъчни консултации.
 • Доставчици на ИТ услуги и хостинг.
 • Доставчици на сигурността и целостта на нашите услуги и уебсайтове.
 • Доставчици на аналитични услуги.
 • Доставчици на помощни услуги за поддръжка на клиенти.
 • Доставчици на шлюз за плащане (доставчици на разплащателни карти).
 • Доставчици на правни услуги, адвокати.
 • Доставчици на печатни и пощенски услуги.
 • Органи на публичната администрация.

7. Продават ли се лични данни извън ЕС?

Администраторът възнамерява да продаде лични данни на трета държава (извън Европейското икономическо пространство) или международна организация. Получатели на лични данни в трети държави са:

 • Партньори, на които предоставяме данни за целите на анализиране на трафика към нашите уебсайтове, вашето поведение на уебсайтове и бизнес реализации.
 • Доставчици на ИТ услуги и хостинг, включително облачни услуги.
 • Доставчици на пощенски услуги.

8. Как се обработват личните данни?

Личните данни се обработват ръчно и автоматично. Ние поддържаме надлежна документация за всички дейности по обработване в съответствие със съответните правни разпоредби.

Вие не сте обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирана обработка, включително профилиране, което би имало правни последици за вас или би ви засегнало значително по подобен начин. Ние не създаваме профили от вашите лични данни с цел да анализираме или прогнозираме вашите предпочитания, интереси, икономическо състояние, надеждност, местоположение или вашите движения (типичен пример за профилиране е наблюдението на поведението на посетителите на уебсайта с цел проследяване на техните предпочитания така че търговецът да може да се обърне към бъдещето с оферта, пригодена само за него).

9. Какви са правата на субектите на данни?

Когато упражнявате правата си, свържете се с нас чрез нашите данни за контакт, които са посочени в началото на тези правила.
Във връзка с обработването на вашите лични данни имате следните права (членове 15 до 21 от GDPR):

 • Право на достъп до лични данни.
 • Право на коригиране на неточни и допълване на непълни лични данни.
 • Право на изтриване на лични данни.
 • Право на ограничаване на обработването на лични данни.
 • Правото на преносимост на данните.
 • Право на възражение срещу обработване.
 • Право на информация за автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

Ако обработваме вашите лични данни въз основа на вашето съгласие, имате право да оттеглите това съгласие по всяко време.

Имате също право да подадете жалба до надзорния орган, който е Службата за защита на личните данни, със седалище Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, телефон: 02/323 132 14, уеб: dataprotection. gov.sk/uoou.

10. Как се обработват бисквитките?

Обработените файлове с бисквитки могат да бъдат разделени според валидността на:

 • временни бисквитки (така наречените сесийни бисквитки), които остават съхранени във вашия браузър само докато не затворите браузъра,
 • постоянни бисквитки (така наречените постоянни бисквитки), които остават съхранени във вашия браузър за дълго време, докато изтече техният живот или докато не ги изтриете ръчно (времето за съхранение на файловете с бисквитки във вашия браузър зависи от настройките на самата бисквитка и настройките на вашия браузър).

И по функции на:

 • основни, които са необходими за функционирането на нашия уебсайт,
 • преференциални бисквитки, които позволяват на нашия уебсайт да запомни информация, която променя начина, по който уебсайтът се държи или изглежда (напр. предпочитан език или регион, в който се намирате), тези бисквитки не са абсолютно необходими за функционирането на нашия уебсайт, но увеличават функционалността и практичността от тяхното използване,
 • аналитики, които ни помагат с анализа на вашето преживяване на нашия уебсайт (т.нар. User Experience) и благодарение на които разбираме как използвате нашия уебсайт.

Ние не използваме бисквитки на трети страни, въз основа на които се проследяват множество уебсайтове, за да можем да ви предоставим персонализирано съдържание и реклами на уебсайтове на трети страни и други канали за продажба.

11. Обработват ли се и данни за деца?

Нашите уебсайтове не са предназначени за деца под 16 години. Следователно ние не събираме умишлено техните лични данни. Ако открием, че по невнимание сме получили лична информация за деца под 16-годишна възраст, ще предприемем стъпки да изтрием тази информация възможно най-бързо, освен когато приложимото законодателство не ни изисква да я запазим.

12. Заключение

Законните разпоредби и нашата бизнес стратегия и свързаните с тях методи за обработка на вашите лични данни може да се променят. Ако решим да актуализираме тази политика, ще публикуваме промените на нашия уебсайт и ще ви уведомим за промените. В случаите, когато трябва да има голяма промяна в тези принципи или в случаите, когато законът изисква да направим това, ние ще ви информираме предварително. Молим ви да прочетете внимателно тези политики и при следващата комуникация с нас, или проверявайте редовно тези правила, когато използвате нашия уебсайт.