Barion Pixel
Оригинални подаръци за всяка възможност

Общи условия

Условия за бизнес и рекламация на електронната търговия

Условия за бизнес и рекламация на електронния магазин www.darcekyukatky.eu

Преамбюл и контакти

Тези бизнес условия и условия за рекламации уреждат правата и задълженията на страните по договора, произтичащи от покупната цена

от договора, сключен между продавача, който е Darčeky u Katky s.r.o., със седалище Brodno 74, 01014 Žilina, ID: 52138143, регистрирано в Търговския регистър District Office Žilina, Department

търговско предприятие Номер в търговския регистър: 580-64423 (наричано по-долу "продавач" в съответния

форма) и потребителите, докато в съответствие със Закон № 102/2014 Coll. може да бъде физическо или юридическо лице,

което не закупува стоки, продукти или услуги с цел продажбата им на други лица, с цел извършване на стопанска дейност

или изпълнение на работа или професия (по-нататък в текста само „купувач“ в съответната форма); чийто предмет е

покупка и продажба на стоки на уебсайта за електронна търговия на продавача www.darcekyukatky.eu

Информация за контакт и фактуриране на продавача:

Подаръци в Katka s.r.o.

Бродно 74

01014 Жилина

ID: 52138143

ДДС номер: 2120909681

ДДС номер: SK2120909681

Търговско дружество, регистрирано в търговския регистър на областния офис на Жилина

Тел.: +421 951 576 366

Имейл за връзка с потребителите: info@darcekyukatky.eu

1. Общи положения

1. Настоящите търговски и рекламационни условия в редакцията, валидна към деня на сключване на договора за покупка, са

неразделна част от договора за покупка. В случай, че продавачът и купувачът сключат писмен договор

договор за покупко-продажба, в който договорените условия се отклоняват от тези търговски и претенции

условия, разпоредбите на договора за покупка ще имат предимство пред тези търговски и

условия за рекламация. Така договорените условия не трябва да противоречат на други правни условия

корекции (съкращаване на срока за връщане на стоки, гаранционен срок и др.)

2. За целите на тези правила и условия за дейност и рекламации, допълнителен договор означава договор,

въз основа на които купувачът придобива стока или му се предоставя услуга, свързана с обекта

от договора за покупко-продажба, ако стоките са доставени или услугата е предоставена от продавача или трето лице

въз основа на тяхното споразумение.

3. Показана покупна цена за стоки на всеки уебсайт за електронна търговия

www.darcekyukatky.eu, който се управлява от продавача, включва и данък добавена стойност в определения размер

от действащото законодателство на Словашката република и не включва цената за транспорт на стоки или нещо друго

допълнителни услуги. Всички промоции са валидни до изчерпване на количествата, освен ако няма такава за определен продукт

заяви друго.

4. Продавачът си запазва правото да променя по всяко време цената на стоките, посочени във всеки интернет сайт

уебсайт за електронна търговия, управляван от продавача. Промяната в цената на стоките не важи

за договори за покупка, сключени преди промяната на цената, независимо че доставката все още не е извършена

стоки.

5. В случай, че продавачът не спазва задълженията си, посочени в приложимите правни разпоредби

на Словашката република или на Европейските общности или в тези търговски и искове

условия, купувачът може да упражни правото си срещу продавача чрез

компетентен съд.

6. Електронният магазин или електронната информационна система на продавача са общодостъпни

компютърна система, чрез която посетителят може да направи поръчка на стоки или

услуги.

7. Стоки, продукти и услуги са всички продукти, публикувани на електронни уебсайтове

магазин www.darcekyukatky.eu.

2. Начин на сключване на договора за покупко-продажба

1. Предложението за сключване на договор за покупко-продажба се отправя от купувач, навършил 18 години в деня на изпълнение на поръчката

година от живота, на продавача под формата на попълнен и изпратен формуляр на уебсайта

продавача, до когото е отправил предложение за сключване на договор за покупко-продажба, предмет на хонорар

прехвърляне на правото на собственост върху стоките, отбелязани от купувача за покупната цена и при условията,

посочени в настоящата заповед (наричана по-долу „заповедта“).

2. Впоследствие, след изпращане на поръчката, купувачът ще я получи автоматично на своя имейл адрес

извършено известие за приемане на поръчката в електронната система на продавача (наричано по-долу

„потвърждение за доставка на поръчка“). При необходимост могат да бъдат изпратени на имейл адреса на купувача

изпрати цялата друга информация относно поръчката си.

3. Потвърждението за доставка съдържа данни, че поръчката е доставена на продавача, не е така

но приемайки предложението за сключване на договор за покупко-продажба.

4. Потвърждаването на поръчката от страна на продавача създава договор за покупка, който може да бъде променен или анулиран

или допълване само въз основа на взаимно споразумение между купувача и продавача, ако е законно или друго

законовата уредба не предвижда друго.

5. Договорът за покупка се сключва чрез доставка на авансова фактура или обикновена фактура в електронен или

писмено до купувача или чрез плащане на покупната цена по електронен път

платежни елементи или чрез друго надлежно потвърждение за приемане на поръчката и съгласие за сключване

договор от продавача.

6. Продавачът е информирал по ясен, недвусмислен, разбираем и безпогрешен начин преди

чрез изпращане на поръчката на купувача за преддоговорна информация относно рекламации,

платежни, бизнес, транспортни и други условия, като информира купувача за:

А). основните характеристики на стоките или естеството на услугата до степен, подходяща за използваната

средства за комуникация и стоки или услуги, информирани на съответната страница в каталога

електронен бизнес на продавача;

Б). търговско име и адрес на продавача, информирани на съответната подстраница на електронния

от бизнеса на продавача и в член 1 от тези условия за бизнес и рекламация, които са

поставени на съответната подстраница на електронния магазин на продавача;

° С). телефонен номер на продавача и друга информация, важна за контакт на купувача

от продавача, по-специално неговия имейл адрес и номер на факс, ако разполага с тях, той е информирал на съответния

подстраница на електронната търговия на продавача и в член 1 от тези търговски и искове

условия, които са поставени на съответната подстраница от електронната търговия на продавача;

Д). до адрес на продавача, където купувачът може да направи рекламация на стока или услуга

жалба или друга инициатива, информирана в член 1 от тези бизнес условия и условия за жалба, която

са поставени на съответната подстраница на електронния магазин на продавача,

Д). от общата цена на стоките или услугите, включително данък добавена стойност и всички други данъци,

или ако поради естеството на стоките или услугите цената не може да бъде адекватно определена предварително, методът,

как се изчислява, както и доставка, доставка, пощенски разходи и други разходи и такси,

или, ако тези разходи и такси не могат да бъдат определени предварително от факта, че купувачът ще бъде отговорен за тях

да плащате информирани на съответната страница на каталога на електронната търговия на продавача,

Е). условия на плащане, условия на доставка, краен срок, с който продавачът се ангажира

доставка на стоки или предоставяне на услуга, информация относно процедурите за кандидатстване и обработка

искове, жалби и предложения на купувача, информирани в съответните членове на тези търговски и

условия за рекламация, които се намират на съответната подстраница на електронната търговия

продавач,

Ж). информация за правото на купувача да се откаже от договора за покупка, за условията, срока и реда за

прилагане на правото на отказ от договора, посочено в член 10 от тези търговски и искове

правила и условия, които се намират на съответната подстраница на електронната търговия на продавача,

З). предоставяне на формуляр за отказ от договора за покупка, посочен в член 10 и в приложението към него

условия за бизнес и рекламация, които се намират на съответната подстраница

електронен бизнес на продавача; продавачът предостави и самия формуляр на

отказ от договора за покупка в приложението към тези търговски и рекламационни условия, които са

поставени на съответната подстраница на електронния магазин на продавача;

аз). информация, че ако купувачът се откаже от договора за покупка, той ще поеме разходите, свързани с връщането

стоки на продавача съгласно § 10 ал. 3 от акт No. 102/2014 Сб. за защита на потребителите по време на продажби

стоки или предоставяне на услуги въз основа на сключен от разстояние договор или сключен договор

извън помещенията на продавача и при изменения на определени закони (наричани по-долу

„Закон за защита на потребителите при дистанционни продажби“), а ако се откаже от договора за покупка, разходите за

връщането на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати по пощата с уведомяване

в член 10 от тези условия за бизнес и рекламация, които са поставени на съответните

подстраница на електронната търговия на продавача,

J). задължения на купувача да заплати на продавача цената за действително предоставената престация съгласно § 10

ал. 5 от Закона за защита на потребителите при дистанционни продажби, ако купувачът се откаже от договора, т

услуги след даване на изрично съгласие на продавача съгласно § 4 ал. 6 от Закона за защита

информира потребителя в случай на продажба от разстояние в член 10 от тези правила и условия за търговия и жалби,

които се намират на съответната подстраница на електронния магазин на продавача;

К). обстоятелствата, при които купувачът губи правото да се откаже от договора, посочени в член 10 от тях

условия за бизнес и рекламация, които се намират на съответната подстраница

електронен бизнес на продавача;

L). указания относно отговорността на продавача за недостатъци на стоки или услуги съгласно разд. § 622 и 623

Той информира Гражданския кодекс в член 8 за тези търговски и рекламационни условия, които са

поставени на съответната подстраница на електронната търговия на продавача,

М). съществуването и подробностите за гаранцията, предоставена от производителя или продавача според по-строгите

принципи, установени в раздел § 502 от Гражданския кодекс, ако производителят или продавачът

предоставя, както и информация за наличието и условията на съдействие и предоставяни услуги

на купувача след продажбата на стоките или предоставянето на услугата, ако такова съдействие е предоставено, информиран на

към съответната каталожна страница на електронния магазин на продавача и чл. 9 от тези търговски и

условия за рекламация, които се намират на съответната подстраница на електронната търговия

продавач,

Н). наличието на съответни кодекси за поведение, които продавачът се е задължил да спазва, и начина, по който

как купувачът може да се запознае с тях или да получи текста им, беше информиран на съответния

страницата на каталога за електронна търговия на продавача;

ОТНОСНО). продължителността на договора, ако е срочен; ако се касае за договор, сключен за определен период от време

безсрочен или ако се касае за договор, чиято валидност се удължава автоматично, също и информация за

информирани за условията на прекратяване на договора на съответната каталожна страница на ел

на магазина на продавача и в тези търговски и рекламационни условия, които са поставени

на съответната подстраница от електронната търговия на продавача;

П). минималната продължителност на задълженията на купувача, произтичащи от договора за покупка, ако е от договора за покупка

такова задължение произтича за купувача, информира той на съответната страница в електронен каталог

на магазина на продавача и в тези търговски и рекламационни условия, които са поставени

на съответната подстраница на електронната търговия на продавача,

R). задължения на купувача да плати аванс или да предостави друго финансово обезпечение при поискване

продавача и за условията, които се прилагат за предоставянето му, ако това следва от договора за покупка

за купувача такова задължение;

СЪС). функционалност, включително приложими технически мерки за сигурност

на електронно съдържание, ако е подходящо, отчетено на съответната страница на електронен каталог

на магазина на продавача и в тези търговски и рекламационни условия, които са поставени

на съответната подстраница на електронната търговия на продавача,

T). съвместимост на електронно съдържание с хардуер и софтуер, за които продавачът знае или знае

разумно да се очаква, че той знае за тях, ако е уместно, информиран на съответната страница в каталога

на електронния магазин на продавача и в тези търговски и рекламационни условия, които

са поставени на съответната подстраница на електронния магазин на продавача,

U). възможности и условия за извънсъдебно уреждане на спорове чрез системата

на алтернативно разрешаване на спорове, ако продавачът се е ангажирал да използва тази система, информирани на

съответната страница от електронната търговия на продавача и в тези реклами и жалби

условия,

IN). действията, необходими за сключване на договор за покупка, като опишете тези необходими действия в тях

търговски и рекламационни условия, които се намират на съответната подстраница

електронен магазин на продавача,

W). за това, че договорът за покупко-продажба ще се съхранява в електронен вид при продавача и е за купувача

наличен след писмена заявка от купувача, информирана на съответната страница в каталога

на електронния магазин на продавача и в тези търговски и рекламационни условия, които

са поставени на съответната подстраница на електронния магазин на продавача,

Х). уведомен за факта, че предлаганият език за сключване на договора е словашки на съответния

каталожна страница на електронния магазин на продавача и в тези бизнес и рекламации

условия, които се намират на съответната подстраница за електронна търговия

продавачът.

7. Ако продавачът не е изпълнил задължението за информация за плащане на допълнителни такси или други разходи

съгласно чл. 2 точка 6 буква. д) от тези бизнес условия и условия за рекламации или относно разходите за

връщане на стоки съгласно чл. 2 6. писмо i) от тези бизнес условия и условия за рекламация, купувачът не е

задължен да плати тези допълнителни разходи или такси.

3. Права и задължения на продавача

1. Продавачът се задължава:

А). доставя, въз основа на поръчката, потвърдена чрез приемане на купувача, стоките в уговореното време

количество, качество и срок и го опакова или оборудва за транспортиране по необходимия за него начин

опазване и защита;

Б). да гарантира, че доставените стоки отговарят на действащите законови разпоредби на Словашката република;

° С). да предостави незабавно след сключване на договора за покупка, но най-късно заедно с доставката на стоката

потвърждение на сключването на договора за покупка на купувача на траен носител, например чрез имейл.

Потвърждението трябва да съдържа цялата информация, посочена в точка 2.6. включително формуляр за

отказ от договора за покупка;

Д). предаде на купувача най-късно заедно със стоката в писмена или електронна форма всички

документи, необходими за приемане и използване на стоките и други документи, предвидени от действащото законодателство

Правила на SR (указания на словашки език, гаранционна карта, бележка за доставка, данъчен документ).

2. Продавачът има право на надлежно и своевременно заплащане на покупната цена от купувача за доставената стока.

3. Ако продавачът не може да достави стоката поради изчерпване или липса на стоката

на купувача в срока, уговорен в договора за покупка или определен от тези продажби и рекламации

условия или за договорената покупна цена, продавачът е длъжен да предложи на купувача

заместващо изпълнение или възможността купувачът да се откаже от договора за покупка (отказ от поръчката).

4. Купувачът може да се откаже от договора за покупка или да анулира поръчката чрез изпращане на имейл. IN

ако купувачът вече е платил покупната цена или част от нея, продавачът ще върне вече платената покупна цена

или част от него в рамките на 14 дни от датата на получаване на имейла за отказ от договора за покупка, или

анулиране на поръчката на купувача по посочена от него сметка, освен ако страните не са уговорили друго.

В случай, че купувачът не приеме заместващото изпълнение, предложено от продавача в рамките на разумен период от време, нито

не се откаже от договора за покупка, продавачът има право да се откаже от договора за покупка и в случай, че

купувачът вече е платил покупната цена или част от нея, продавачът е длъжен да върне вече заплатената покупна цена

или част от него в рамките на 14 дни от датата на връчване на отказа от договора за покупка на купувача.

4. Права и задължения на купувача

1. Купувачът е информиран от продавача, че част от поръчката е задължението за плащане на цената a

преди да потвърдите самата поръчка.

2. Купувачът се задължава

А). поемете поръчаните и доставени стоки;

Б). да заплати на продавача уговорената покупна цена в уговорения падежен срок, включително разноските

за доставка на стоки,

° С). проверете целостта на опаковката или и самите стоки при приемането им и потвърждение

непокътнатост, както и предаване на артикула с вашия подпис върху бележката за доставка или куриерския лист

фирма или подпис на упълномощено от нея лице.

3. Купувачът има право да достави стоките в количеството, качеството, датата и мястото, договорени от страните

партии.

5. Условия за доставка и плащане

1. За всеки артикул в интернет е посочена обичайната наличност на стоките с датата на изпращането им

сайт за електронна търговия.

2. Освен ако продавачът и купувачът не са уговорили друго в договора за продажба, продавачът е длъжен да достави стоката

на купувача незабавно, най-късно до 2-3 дни от датата на сключване на договора за покупко-продажба. Ако продавачът

не е изпълнил задължението си да предаде стоката в срока по изречение първо, купувачът го призовава да предаде стоката в срок

предоставен допълнителен разумен срок. Ако продавачът не достави артикула дори в този допълнителен период

разумен срок, купувачът има право да се откаже от договора.

3. Купувачът се съгласява да удължи срока на доставка, ако производството на поръчания артикул го налага

стоки или други обстоятелства.

4. Показване на стоките на всеки уебсайт за електронна търговия, който управлява

продавачът е само илюстративен.

5. Купувачът е длъжен да провери пратката, т.е. стоките, както и тяхната опаковка, веднага след доставката. В случай

откриване на наличието на дефект в стоката, купувачът прави запис за степента и естеството на дефекта в стоката, който

коректността ще бъде потвърдена от куриера или продавача. Въз основа на така връчения протокол

купувачът може впоследствие да откаже да приеме доставената стока с дефект или да потвърди на продавача

доставка на стока с дефект и впоследствие съгласно чл.8 от настоящите търговски условия и рекламации,

предявете иск за дефекти на продукта до продавача или упълномощено лице. В случай, че купувачът

откаже да поеме доставената стока с дефект, всички целево направени разходи по връщането на стоката

на продавача се поема от продавача.

6. Продавачът не носи отговорност за:

А). забавена доставка на поръчани стоки, причинена от пощата или куриерската служба;

Б). повреда на пратката, причинена от пощата или куриерската служба;

° С). възможна липса на доставка на стоки, възникнала по вина на производителя (доставчика) в резултат на

всяко ограничаване или отмяна на права за разпространение или други непредвидени случаи

препятствия.

7. Купувачът има право при недоставена доставка на стоката от страна на продавача в срока посочен в точка 5.2.

от тези общи условия да се откаже от договора за покупка и продавачът се задължава да върне

на купувача вече платената част от покупната цена в рамките на 14 дни от връчването на отказа от покупката

договор чрез безкасов превод по банкова сметка на купувача, посочена от купувача.

8. Купувачът може да заплати поръчката: А) с наложен платеж при доставка на стоката.

9. За доставката на поръчаните стоки продавачът начислява фиксирани транспортни разходи в размер на

в зависимост от избрания начин на транспорт съгласно актуалните ценови листи на превозвачите, докато купувачът е

информирани за цената на доставката преди изпращане на поръчката.

10. Продавачът може да предостави на купувачите:

А). отстъпка от цената за регистрация в електронния магазин,

Б). отстъпка при повторна покупка или,

° С). отстъпка на базата на еднократен талон за отстъпка, като предоставените отстъпки не са възможни

натрупвам.

11. Онлайн плащанията с карти се извършват чрез системата Barion. Информацията за картата няма да достигне до търговеца. Доставчикът на услуги Barion Payment Zrt е институция под надзора на Националната банка на Унгария и номерът на лиценза е H-EN-I-1064/2013

6. Покупна цена

1. Покупната цена за стоките, уговорена в договора за продажба между продавача и купувача, е на купувача

ясно преди изпращане на поръчката и също потвърдено в авансовата или редовна фактура. Ако се продава

цената, посочена в потвърждението за доставка на поръчката, е по-висока от цената за идентични стоки, посочена в

оферта за електронна търговия в момента на изпращане на поръчката до купувача, продавачът ще достави

на купувача електронно съобщение с информация за предлагане на нова покупна цена в различен размер, която

разглежда предложението на продавача за сключване на нов договор за покупко-продажба, което купувачът трябва изрично да изложи

потвърдете по имейл или писмено, така че договорът за покупка да бъде валидно сключен.

2. Покупната цена на стоките при разглеждане на каталога може да бъде увеличена чрез транспорт и опаковка или по друг начин

направени такси, свързани с доставката на стоките до купувача. . Покупна цена преди изпращане

поръчката е окончателна и валидна за страните по чл.6 ал. 1 от тези общи

условия за бизнес и рекламация.

3. Купувачът е длъжен да заплати на продавача покупната цена, включително разходите за доставка на стоката.

4. За ден на плащане се счита денят, в който цялата покупна цена е кредитирана по сметката на продавача.

5. Купувачът е длъжен да заплати на продавача покупната цена за уговорената стока в срока според покупната цена

договор, по начина, уговорен с продавача при сключване на договора.

6. В случай, че купувачът не заплати на продавача пълната покупна цена до момента на доставка на стоките,

договарящите страни не са се съгласили да изплащат покупната цена на стоките на вноски, продавачът е

има право да откаже доставката на стоките на купувача.

7. Разходите, свързани с монтажа или доставката на стоки или други разходи, не са включени в покупната цена

цена и продавачът не е длъжен да предоставя тези услуги на купувача.

7. Придобиване на собственост и преминаване на риска от повреда на стоката

1. Купувачът придобива собственост върху стоката само при пълно заплащане на цялата покупна цена за стоката.

Рискът от повреда на стоката преминава върху купувача, когато купувачът или трето лице

упълномощен от купувача ще поеме стоката от продавача или от негов упълномощен представител

да достави стоките или ако не го направи навреме, тогава в момента, в който продавачът позволи на купувача да натовари

със стоките и купувачът не приема стоките.

8. Процедура за рекламации (отговорност за дефекти, гаранция, рекламации)

1. Ако става въпрос за дефект в стоката, който може да бъде отстранен, купувачът има право да го поправи безплатно, навреме и правилно

отстранени. Продавачът е длъжен да отстрани дефекта без неоправдано забавяне. Ако е върху стоките, или

датата на използване и/или минималния срок на годност, отбелязани върху опаковката му, има Купувачът

право на рекламация на стоките само до изтичане на посочените срокове. Ако е върху продавания продукт или

срокът, отбелязан върху опаковката му, до който продуктът трябва да бъде използван, гаранционният срок приключва след изтичането му

от това време. Като оборудва рекламацията чрез замяна на дефектни стоки за стоки без дефекти, тя се прилага за нови стоки

гаранционния срок отново от получаването му до изтичане на срока на годност, посочен върху опаковката. За хранителни дефекти

дефектите се считат за непоправими. Следователно купувачът има право да изисква според рекламацията

по свое усмотрение, замяна на стоки за стоки без дефекти, отстъпка от покупната цена или възстановяване на покупната цена

цени..

2. Купувачът може да поиска замяна на стоката вместо отстраняване на дефекта или ако дефектът се отнася само до

части от стоката, подмяна на части, ако това не води до неоправдани разходи за продавача

върху цената на стоката или сериозността на дефекта.

3. Вместо да отстранява дефекта, продавачът винаги може да замени дефектния продукт с перфектен, ако

няма да създаде сериозни затруднения за купувача.

4. Ако се касае за дефект на продукта, който не може да бъде отстранен и който пречи на продукта да се използва правилно

като вещ без дефекти, купувачът има право да замени стоката или има право да се откаже от договора за покупка.

Същите права принадлежат на купувача, ако дефектите са отстраними, но купувачът не може

повторна поява на дефекта след ремонт или поради по-голям брой дефекти, използвайте стоката по предназначение.

При наличие на други непоправими дефекти, купувачът има право на разумна отстъпка от цената на стоката.

6. Продавачът информира купувача за неговите права, които следват от ал § 622 от Гражданския кодекс

от Кодекса (точки 8.1. до 8.3. от тези търговски условия и условия за рекламации) и правата, които той

резултат от разп. § 623 от Гражданския кодекс (т. 8.4. до 8.5. от тези търговски и искове

условия), като поставите тези търговски условия и условия за рекламации на съответната подстраница

на електронния магазин на продавача и купувачът е имал възможност да ги прочете преди това

чрез изпращане на поръчката.

7. Продавачът носи отговорност за дефекти в стоките в съответствие с приложимите разпоредби на Словашката република, а купувачът е длъжен

предявете иска към продавача или към определено лице. Информация за посочени лица a

сервизните точки за гаранционно и извънгаранционно обслужване са посочени на гърба на гаранционната карта

или продавачът ще ги предостави на купувача при поискване по телефон или имейл.

8. Разглеждането на жалби е предмет на валидната процедура за рекламации на продавача, т.е. чл. 8 от тях

условия за бизнес и рекламация. Купувачът е надлежно запознат с рекламацията

поръчка и информирани за условията и начина на рекламиране на стоки, включително информация къде

може да се направи рекламация, а при извършване на гаранционен ремонт съгласно разд. § 18 ал. 1 от акт №

250/2007 Z . от. относно защитата на потребителите и относно изменението на Закон на Словашкия национален съвет № 372/1990 Сб.

относно престъпленията с измененията (наричан по-нататък „Закона“) във времето преди приключването на покупката

договор чрез поставяне на тези правила и условия на съответната подстраница

на електронния магазин на продавача и купувачът е имал възможност преди изпращане

за да ги прочетете.

9. Процедурата за рекламация се прилага за стоки, закупени от купувача от продавача във форма

електронна търговия на уебсайта за електронна търговия на продавача.

10. Купувачът има право да търси отговорност от продавача за дефект на стоката, отнасящ се само до стоката,

който показва дефекти, за които е отговорен производителят, доставчикът или продавачът, се прилага

има гаранция и е закупен от продавача.

11. При наличие на дефекти в стоката, купувачът има право да предяви рекламация в обекта на продавача в гр.

в съответствие с разд. § 18 ал. 2 от закона чрез предаване на стоката в офиса на продавача и доставка

на продавача израз на волята на купувача да упражни правото си по чл.8 т.1-5 от настоящите

търговски правила и условия за рекламации (наричани по-нататък „Известие за рекламации“), напр. в

под формата на попълнен формуляр за рекламация, който се намира на съответната подстраница

на електронния магазин на продавача. Продавачът препоръчва стоките при изпращането им за рекламация

застраховам. Продавачът не приема пратки с наложен платеж. Купувачът е задължен в Известието за кандидатстване

рекламации, посочвайте вярно цялата необходима информация, по-специално точно посочвайте вида и степента на дефекта

стоки; В същото време купувачът ще посочи кои от правата му, произтичащи от ал § 622 и 633 от Гражданския кодекс

прилага кода. Купувачът има право на рекламация пред упълномощено от производителя лице

стоки за извършване на гаранционен ремонт (наричано по-долу „посоченото лице“). Списъкът на посочените лица е

посочено в гаранционното писмо или изпратено на купувача от продавача по негово искане.

12. Продавачът или упълномощено лице ще издаде потвърждение на купувача за прилагането на рекламацията на стоката в

подходяща форма, избрана от продавача, напр. под формата на имейл или в писмената форма, в която е

длъжен да маркира точно заявените недостатъци на стоката, както и да инструктира отново потребителя за правата му, които

произтичат от член 8, точки 1 до 3 от тези търговски условия и условия за рекламации (чл. § 622

Граждански кодекс) и правата, произтичащи от член 8, точки 4 - 5 от тези търговски и

условия за рекламация (чл. § 623 от Гражданския кодекс). Ако искът е приложен

чрез средства за дистанционна комуникация, продавачът е длъжен да потвърди заявката

незабавно предаване на рекламации на купувача; ако потвърждението не може да бъде доставено веднага, то трябва да бъде доставено

без ненужно забавяне, но най-късно заедно с документ за обработка на рекламацията; потвърждение на

рекламациите не трябва да се доставят, ако купувачът има възможност да докаже рекламацията

оплаквания по друг начин.

13. Купувачът има право да прецени кои са правата му по чл § 622 и ал. § 623

Той прилага Гражданския кодекс, като в същото време е длъжен незабавно да предостави информация за своите

решение за доставка на продавача. Въз основа на решението на купувача кои от неговите права в

по смисъла на ал. § 622 и ал. § 623 от Гражданския кодекс се прилага от продавача или определено лице

длъжен да определи начина на отстраняване на жалбата съгласно разп. § 2 буква м) Действайте веднага, при по-сложни

случаи в рамките на 3 дни от началото на процедурата по рекламация, в основателни случаи, особено ако

изисква комплексна техническа оценка на състоянието на стоката не по-късно от 30 дни от началната дата

процедура за рекламация. След определяне на метода за разглеждане на рекламацията, продавачът или определено лице

ще разгледа жалбата незабавно, в обосновани случаи жалбата може да бъде разгледана по-късно.

Обработката на рекламацията обаче не трябва да отнема повече от 30 дни от датата на подаване на рекламацията. След

напразно, потребителят има право да се откаже от договора или има

правото на замяна на стоки за нови стоки.

14. Ако купувачът заяви стоката в рамките на първите 12 месеца от сключването на договора за покупка, той може

продавачът може да се справи с рекламацията, като я отхвърли само въз основа на становище или мнение на експерт

издадено от упълномощено, нотифицирано или акредитирано лице или становището на определено лице

(наричано по-нататък "експертна оценка на стоките"). Независимо от резултата от експертната оценка, не може

продавачът да изиска от купувача да заплати разходите по експертната оценка на стоката или друго

разходи, свързани с експертната оценка на стоката.

15. Ако купувачът е подал рекламация на продукт след 12 месеца от сключването на договора за покупка и продавачът

го отхвърли, лицето, което е разгледало рекламацията, е длъжно да посочи в документа за разглеждане на рекламацията,

на когото купувачът може да изпрати стоката за експертна оценка. Ако купувачът изпрати стоката на специалист

оценка от посоченото в исковата молба лице, разноските по експертизата

на стоката, както и всички други разходи, свързани с нея, се поемат от продавача без

независимо от резултата от експертната оценка. Ако купувачът докаже чрез експертна оценка

отговорност на продавача за заявения дефект на стоката, той може да предяви рекламацията отново; По време на

извършване на експертната оценка на стоката, гаранционният срок не изтича. Продавачът е длъжен

на купувача в 14-дневен срок от деня на подновената рекламация всички разходи, направени по

експертна оценка на стоките, както и всички съпътстващи разходи, направени целево. Отново

предявеният иск не може да бъде отхвърлен.

16. Купувачът няма право да търси отговорност за недостатъци, на които е бил продавач към момента

сключване на договора, за който е съобщено, или за което, като се вземат предвид обстоятелствата, при които е сключен

сключен договор за покупка, той трябваше да знае.

17. Продавачът си запазва правото да замени дефектни стоки с други безупречни стоки със същите или

по-добри технически параметри, ако това не създава сериозни затруднения на купувача.

18. Продавачът не носи отговорност за дефекти на продукта:

А). ако е очевиден дефект, който купувачът би могъл да открие при проверка на пратката при доставката на стоките и който

не е уведомил представителя на продавача в съответствие с точка 5.8. тези жалба и бизнес

условия,

Б). ако купувачът не е упражнил правото си, относно отговорността на продавача за дефекта на стоката до

края на гаранционния период на продукта,

° С). ако дефектът на стоката е механична повреда на стоката, причинена от купувача,

Г.) ако дефектът на стоките е причинен от използването на стоките при условия, които не съответстват на техните собствени

интензитет, влажност, химически и механични ефекти върху естествената среда на стоките,

E.) ако дефектът на стоките е причинен от непрофесионално боравене, обслужване или небрежност

за стоки,

F.) ако дефектът на стоките е причинен от повреда на стоките поради прекомерно натоварване или неправилна употреба

с условията, посочени в документацията или общите принципи на обичайна употреба

стоки,

Ж). ако дефектът на стоките е причинен от необратими и/или непредвидими щети на стоките

събития,

З). ако дефектът на стоките е причинен от повреда на стоките от случайна повреда и случайно влошаване,

I.) ако дефектът на стоките е причинен от непрофесионална намеса, повреда от вода, пожар, статично електричество или

атмосферно електричество или друго непреодолима сила,

J). ако дефектът на стоките е причинен от неупълномощено лице, намесило се в стоките.

19. Продавачът е длъжен да разгледа рекламацията и да прекрати процедурата по рекламация по един от следните начини

начини:

А). чрез предаване на ремонтирани стоки;

Б). чрез размяна на стоки,

° С). чрез връщане на покупната цена на стоката,

Д). чрез заплащане на разумна отстъпка от цената на стоките,

Д). с писмено искане продавачът да поеме посоченото изпълнение,

Е). с мотивиран отказ от гаранционна рекламация на стоките.

20. Продавачът е длъжен да информира за начина на определяне на обработката на рекламацията и обработката на рекламацията

да издаде писмен документ на купувача не по-късно от 30 дни от деня на предявяване на рекламацията лично,

чрез пощенски, куриерски или доставчик на услуги за доставка.

21. Продавачът ще информира купувача за резултата от разглеждането на рекламацията незабавно

прекратяване на процедурата по рекламация по телефон или имейл, като в същото време, заедно със стоките,

съответно доказателство за обработка на жалбата, изпратено по имейл.

22. Гаранционният срок е 24 месеца от датата на доставка на стоките. Това важи, освен ако не е за специфични случаи

посоченият гаранционен срок е различен.

23. Гаранционният срок се удължава с периода, през който купувачът не е могъл да използва стоката поради гаранцията

ремонт на стоки.

24. В случай на замяна на стока за нова, купувачът ще получи документ, на който информация за

замяна на стоки и всякакви други искове се прилагат въз основа на договора за покупка и това

документ за оплакване. В случай на замяна на стоката с нова, гаранционният срок започва да тече отново от

приемане на нови стоки, но само за нови стоки.

25. Що се отнася до отстраним дефект, искът ще бъде разгледан в зависимост от решението на купувача

по следния начин: А). продавачът ще осигури отстраняването на дефекта, или B). продавачът е дефектен

ще обменят стоките.

26. По отношение на дефект, който може да бъде отстранен и купувачът не установи незабавно съгласно чл.8 т.15 от настоящите

жалба и бизнес условия, как трябва да се обработи жалбата, продавачът

урежда рекламацията, като отстранява дефекта.

27. Ако е дефект, който не може да бъде отстранен, или такъв, който се повтаря няколко пъти и може да бъде отстранен

дефект или по-голям брой различни отстраними дефекти, които пречат на стоката да бъде

използван правилно като без дефекти, продавачът ще разгледа рекламацията в зависимост от решението на купувача

по следния начин:

А). чрез замяна на стоки за други функционални стоки със същите или по-добри технически параметри, или

Б). в случай, че продавачът не може да замени стоката с друга, рекламацията ще бъде уредена чрез връщане

покупна цена за стоките.

28. Ако това е дефект, който не може да бъде отстранен, или такъв, който може да бъде отстранен многократно

дефект или по-голям брой различни отстраними дефекти, които пречат на стоката да бъде

използвани правилно като без дефекти и купувачът не уточнява незабавно съгласно член 8, точка 15 от тях

жалба и бизнес условия, как трябва да се обработи жалбата, продавачът

урежда рекламацията чрез замяна на стоките за други функционални стоки със същите или по-добри технически характеристики

параметри.

29. Разглеждането на жалби се отнася само за дефектите, изброени в Уведомлението за заявление за жалба и

потвърждение на прилагането на рекламация за стоки съгласно член 8, точка 14 от тези рекламации и търговски

условия.

30. За целите на рекламации, появата на един дефект се счита за дефект, който може да бъде отстранен многократно

отстраним дефект повече от два пъти.

31. За целите на рекламацията, появата на повече от три дефекта се счита за по-голям брой различни отстраними дефекти.

различни отстраними дефекти едновременно.

32. Правото на купувача да претендира дефект на стоката е след като е упражнил правото си а

поиска от продавача да отстрани дефекта на стоката съгласно член 8, точка 1. от тези рекламации и

правилата и условията са изчерпани и, независимо от резултата от жалбата, вече не е наличен отново

има право да предявява иск многократно за един и същ уникален дефект (не дефект от същия тип).

33. Разпоредбите на чл. 8 от тези жалби и бизнес условия не се прилагат изрично за юридически лица

не отговаря на определението за потребител, посочено в раздел § 2 буква а) от закона.

9. Лични данни и тяхната защита

1. Купувачът може да провери и промени предоставените лични данни по всяко време, както и да отмени своите

регистрация след влизане в уебсайта за електронна търговия на сайта

www.darcekyukatky.eu/login

2. Продавачът уведомява купувача, че съгласно разд. § 10 ал. 3 букви б) акт № 122/2013 г

з.з. относно защитата на личните данни и относно изменението на някои закони, изменени по-късно

регулации (наричани по-долу „ZnOOÚ“), продавачът, като оператор, ще бъде в процес на сключване на покупката

договор за обработка на личните данни на купувача без неговото съгласие като заинтересовано лице, тъй като

обработката на личните данни на купувача ще се извършва от продавача в предварителния договор

отношения с купувача и обработването на личните данни на купувача е необходимо за изпълнението на

договор за покупко-продажба, в който купувачът е една от договарящите страни.

3. С поставяне на отметка в съответното поле преди изпращане на поръчката, купувачът може да изрази своето съгласие в

по смисъла на ал. § 11 ал. 1 от закона, продавачът да обработва и съхранява неговите лични данни, в частност

посочените по-горе и/или които са необходими за дейността на продавача по отношение

изпращане на информация за нови продукти, отстъпки и промоции на предлаганите стоки и

ги обработва във всички свои информационни системи, свързани с изпращане на информация за

нови продукти, отстъпки и промоции на предлаганите стоки.

4. Продавачът се задължава да третира и да се разпорежда с личните данни на купувача в съответствие

с валидните правни разпоредби на Словашката република.

5. Продавачът декларира, че в съответствие с раздел § 6 ал. 2 букви в) ZnOOÚ ще събира лични данни

изключително за целите, посочени в тези бизнес условия и условия за рекламации.

6. Продавачът декларира, че в съответствие с раздел § 6 ал. 2 букви д) ZnOOÚ ще събира лични данни за

други цели, както е посочено в настоящите правила и условия за бизнес и искове отделно и ще гарантира,

че личните данни се обработват и използват изключително по начин, който отговаря на целта, за която са били използвани

събрани и че няма да ги комбинира с лични данни, които са получени за други цели.

7. Купувачът дава съгласието на продавача съгласно точка 9.5 от тези рекламационни и бизнес условия

условия за определен период до изпълнение на целта за обработка на личните данни на купувача. Продавач

след изпълнение на целта на обработка, незабавно ще се разпорежда с личните данни на купувача.

Купувачът може да оттегли съгласието си за обработка на лични данни по всяко време в писмен вид.

Съгласието изтича в рамките на 1 месец от връчването на отказа от съгласието от купувача на продавача.

8. Преди да изпрати поръчката, купувачът ще бъде подканен да постави отметка в квадратчето преди изпращане

на поръчката, продавачът му е потвърдил по достатъчен, разбираем и безпогрешен начин

обяви:

А). вашите идентификационни данни, които са изброени в чл. 1. тези търговски и искове

условия;

Б). идентификационни данни на третото лице, което е фирмата, която ще достави поръчаната стока на купувача

така че тези данни да са посочени в приемането;

° С). целта на обработване на лични данни, която е сключването на договор за покупко-продажба между продавача и

на купувача; д). че ще обработва личните данни на купувача в обхвата на име и фамилия, адрес

постоянно местожителство, включително пощенски код, телефонен номер и имейл адрес, ако купувачът е физическо лице и в

фирмено име, адрес на седалище, включително пощенски код, социалноосигурителен номер, телефонен номер и имейл адрес, ако има такъв

купувачът е юридическо лице;

Д). че купувачът е длъжен да предостави необходимите лични данни.

9. Продавачът декларира, че ще обработва личните данни в съответствие с добрите нрави и ще предприеме действия

по начин, който не противоречи на ZnOOÚ или други общообвързващи правни разпоредби или техните

няма да заобиколи. Продавачът декларира, че няма и няма да принуждава съгласието на съответното лице

при заплаха от отказ от договорно отношение, услуга, стока или установено задължение

на продавача.

10. Купувачът има право въз основа на писмена заявка да изисква от продавача

А). потвърждение дали се обработват или не лични данни за неговата личност,

Б). целта на обработка на личните данни,

° С). в общо разбираема форма информация за обработването на Вашите лични данни v

информационна система и нейното състояние в обхвата на:

C1). идентификационни данни на продавача и представителя на продавача, ако е назначен;

C2). идентификационни данни на посредника; това не важи, ако продавачът събира лични данни

не процедира съгласно § 8 ZnOOÚ;

Д). в общо разбираема форма точна информация за източника, от който е получил личните си данни

за обработка,

Д). в общо разбираема форма копие от личните му данни, които са предмет

обработка,

Е). допълнителна информация, която е по отношение на всички обстоятелства и условия на обработка

лични данни, необходими на купувача за гарантиране на неговите права и защитени от закона интереси v

по-специално обхват:

F1). указание за доброволност или задължение за предоставяне на необходимите лични данни; ако

продавачът получава личните данни на купувача въз основа на съгласието на купувача съгласно § 11 ZnOOÚ,

също ще я уведоми за срока на валидност на съгласието и ако задължението на купувача за предоставяне на лични данни произтича от

пряко приложим правно обвързващ акт на Европейския съюз, международният договор, който е той

Словашката република обвързана, или законът, продавачът ще уведоми купувача за правното основание, което

налага му това задължение и го информира за последиците от отказ за предоставяне на лични данни;

F2). информация за трети лица, ако се предполага или очевидно, че ще разполагат с лични данни

при условие,

F3). кръг от получатели, ако се предполага или е очевидно, че личните данни ще им бъдат предоставени;

F4). форма на публикуване, ако трябва да се публикуват лични данни,

F5). трети страни, ако се предполага или е очевидно, че ще се осъществи трансфер към тези страни

лични данни;

Ж). коригиране на негови неверни, непълни или неактуални лични данни, които са предмет

обработка,

З). разпореждане с личните му данни, ако целта на обработването им е изпълнена; ако те са предмет

обработвайки официални документи, съдържащи лични данни, може да поиска връщането им,

аз). ликвидиране на личните му данни, които са обект на обработка, ако има нарушение на ЗнООУ

или друго валидно законодателство на Словашката република.

11. Въз основа на безплатна писмена заявка, купувачът има право да възрази срещу:

обработването на личните му данни, които той приема, че се обработват или ще бъдат обработвани за целите

директен маркетинг без негово съгласие и да поиска тяхната ликвидация,

А). използването на лични данни, посочени в § 10 ал. 3 букви г) за целите на директния маркетинг в

пощенска комуникация, или

Б). предоставяне на лични данни, посочени в § 10, ал. 3 букви г) за целите на директния маркетинг.

12. Въз основа на безплатна писмена заявка купувачът има право на възражение пред продавача

обработване на лични данни в случаите по § 10 ал. 3 букви а), д), е) или ж) ZnOOÚ

като посочи законни причини или представи доказателства за неправомерно засягане на нея

права и защитени от закона интереси, които са или могат да бъдат такива в конкретен случай

увредени от обработката на лични данни; ако това не е възпрепятствано от законови причини и се докаже, че

възражението на купувача е основателно, продавачът е длъжен да обработва личните данни

купувачът възрази, блокирайте без неоправдано забавяне и изхвърлете незабавно, както позволяват обстоятелствата.

13. Купувачът, въз основа на писмена заявка или лично, ако въпросът не търпи отлагане, има право допълнително да

да възрази на продавача по всяко време и да не се подчинява на решението на продавача, което трябва да бъде за

правни последици или значително въздействие, ако такова решение е издадено единствено въз основа на действия

автоматизирана обработка на личните му данни. Купувачът има право да поиска от продавача

преглед на издаденото решение по метод, различен от автоматизираната форма на обработка,

докато продавачът е длъжен да изпълни искането на купувача по такъв начин, че решаващата роля в

решението ще бъде разгледано от упълномощено лице; относно метода на изследване и резултата от находката

продавачът уведомява купувача в срока по чл.9 ал. 18 от настоящите Общи условия.

Купувачът няма това право само ако е предвидено в специален закон.

14. Ако купувачът предяви правото си писмено и от съдържанието на заявката му е видно, че предявява правото си,

заявлението се счита за подадено по този закон; заявление, подадено по имейл или

по факс до купувача коригирани мерки за гарантиране на законните интереси на купувача, или ако v

в рамките на преддоговорни отношения или по време на съществуването на договорни отношения, издал продавачът

решението, с което е изпълнил искането на купувача, или ако продавачът е приел въз основа на договора

други подходящи мерки за гарантиране на законните интереси на купувача, ще бъдат предоставени в писмен вид

не по-късно от три дни от датата на изпращането му.

15. Ако купувачът подозира, че личните му данни се обработват без разрешение, той може да подаде a

уведомление на Службата има защита на личните данни. Ако купувачът не е дееспособен в

в пълен обем правата си може да упражнява от процесуален представител.

16. Продавачът е длъжен да обработи писмено искане на купувача съгласно този член. тези търговски и

условия за оплакване, или отговарят на изискванията на купувача съгласно ЗнООУ и писмено

информира най-късно до 30 дни от получаване на искането или заявката.

17. Ограничаване на правата на купувача, съгласно § 28 ал. 2 ZnOOÚ, продавачът незабавно уведомява писмено

съответното лице и Службата има защита на личните данни.

18. Продавачът информира този купувач, че в съответствие с раздел § 15 ал. 1 буква д) точка 3 и точка 4

ZnOOÚ, при обработката на личните данни на купувача се приема, че личните данни на купувача

ще бъдат предоставени и предоставени на трети страни, а именно на компаниите производители на отделни продукти

и техните корабни компании.

10. Отказ от договора за покупка

1. Ако продавачът не може да изпълни задълженията си по договора за покупка поради разпродажба

складови наличности, липса на стоки или ако производителят, вносителят или доставчикът на стоките са договорени в

от договора за покупко-продажба, прекъсване на производството или извършване на такива сериозни промени, които правят изпълнението невъзможно

изпълнение на задълженията на продавача, произтичащи от договора за покупка или поради непреодолима сила,

или ако, дори след като е положил всички усилия, които могат да се изискват от него, той не е

в състояние да достави стоките на клиента в срока, определен от настоящите условия или на цената,

което е посочено в поръчката, продавачът е длъжен незабавно да информира за този факт

купувача, като същевременно той е длъжен да предложи на купувача заместващо изпълнение или опция за

купувачът да се откаже от договора за покупка (анулира поръчката). В случай, че купувачът се откаже от

от договора за покупка поради причините, посочени в тази точка от тази жалба и търговски условия,

продавачът е длъжен да върне на купувача вече платения депозит за стоките, уговорени в договора за покупка v

срок от 14 дни от уведомлението за отказ от договора чрез превод по сметка, посочена от купувача.

2. Купувачът има право да се откаже от договора за покупка без да посочва причина в съответствие с раздел § 7 и следващите.

Акт 3 до 14 дни от приемане на стоката, или от датата на сключване на договора за услуга

или договори за предоставяне на електронно съдържание, което не е доставено на физически носител, ако

продавачът своевременно и надлежно е изпълнил задълженията за информация съгласно раздел § 3.

3. В този срок купувачът има право да разопакова и тества стоките по подобен начин след получаването им,

както е обичайно при закупуване в класически магазин "тухли и хоросан", доколкото е необходимо да се определи

естеството, свойствата и функционалността на стоките.

4. Срокът за отказ от договора започва да тече от деня, в който купувачът или посочено от него трето лице с

с изключение на превозвача, ще поеме всички части на поръчаните стоки, или ако

А). стоките, поръчани от купувача в една поръчка, се доставят отделно, от деня на получаване на стоките,

който е доставен последен;

Б). доставя стоки, състоящи се от няколко части или парчета, считано от датата на получаване на последната част

или последното парче;

° С). въз основа на договора стоките се доставят многократно през определения период от датата на приемане

на първата доставена стока.

5. Купувачът може да се оттегли от договора за покупка, чийто предмет е закупуване на стоки, дори преди потокът да започне

срокове за отказ от договора.

6. Купувачът трябва да се откаже от договора писмено по неагресивен начин

съмнения, че е налице отказ от договора.

7. Оттегляне от договора за покупка в съответствие с момента на преминаване на тези търговски и искове

от условията трябва да съдържа информацията, изисквана във формуляра за отказ от договора за покупка, а именно

по-специално идентификацията на купувача, номера и датата на поръчката, точната спецификация на стоките, начина, по който

продавачът трябва да върне вече полученото плащане, особено номера на сметката и/или пощенския адрес на купувача.

8. Ако купувачът се оттегли от договора за покупка, всеки допълнителен договор, свързан с

с договора за покупко-продажба, от който купувачът се е отказал. От купувача не могат да бъдат поискани никакви разходи

или други плащания във връзка с развалянето на допълнителното споразумение с изключение на заплащане на разходи и плащания

3 акт бр. 102/2014 Сб. за защита на потребителите при дистанционни продажби (наричан по-долу „Закон за защита на потребителите при дистанционни продажби“

от разстояние")

споменат в параграф § 9 ал. 3, ал § 10 ал. 3 и 5 и цени на услугата, ако тя е предмет на договора

предоставяне на услугата и пълното предоставяне на услугата е извършено.

9. Купувачът е длъжен без неоправдано забавяне, но не по-късно от 14 дни от датата на отказа

от договора за покупко-продажба да изпрати стоката обратно на адреса на седалището на оператора или да я предаде

на продавача или упълномощено от продавача лице да приеме стоката. Това не важи, ако продавачът

предложил да вземе стоката лично или чрез упълномощено от него лице. Срок съгл

от първото изречение на тази точка от тези търговски и рекламационни условия се счита за запазено, ако

стоката е предадена за транспорт най-късно в последния ден на срока.

10. Купувачът е длъжен да достави стоката на продавача в комплект, включително пълна документация,

ненарушен, за предпочитане в оригиналната опаковка и неупотребяван.

11. Продавачът се задължава без неоправдано забавяне, не по-късно от 14 дни от датата на връчване на уведомлението

при отказ от договора да върне на купувача всички получени от него плащания на базата на покупната цена

на или във връзка с договора, включително разходи за доставка, доставка и пощенски разходи и други разходи

и такси. Продавачът не е длъжен да върне плащанията на купувача съгласно тази клауза

търговски условия и условия за рекламация, преди стоките да бъдат доставени на него или от купувача

не доказва, че стоките са били изпратени обратно на продавача, освен ако продавачът предложи той да вземе стоките

лично или чрез упълномощено от него лице. Продавачът не приема пратки с наложен платеж.

12. Купувачът поема разходите по връщането на стоката на продавача или упълномощено от продавача лице да

поемане на стоките. Това не важи, ако продавачът се е съгласил сам да ги поеме или не ги е изпълнил

задължение съгласно § 3 ал. 1 буква и).

13. Купувачът носи отговорност само за намалението на стойността на стоките, настъпило в резултат на такова третиране

със стоки, които са извън обхвата на обработка, необходима за определяне на свойствата и функционалността на стоките.

Потребителят не носи отговорност за намаляване на стойността на артикула, ако продавачът не е изпълнил задължението си за информация

относно правото на потребителя да се откаже от договора съгласно § 3, ал. 1 буква з).

14. Продавачът се задължава да върне покупната цена за стоката на купувача по същия начин, както е използвал

купувачът при плащането му, освен ако не се договори с купувача за друг начин за връщане на плащания без

че купувачът се таксува с допълнителни такси в тази връзка.

15. В случай, че купувачът се откаже от договора и предаде стоката на продавача, която използва,

повредени или непълни, купувачът се задължава да плати на продавача А). стойност, за която

намали стойността на стоките в съответствие с раздел § 457 от Гражданския кодекс в действителния размер, B). разходи,

понесени от продавача във връзка с ремонта на стоките и възстановяването им в първоначалното им състояние

калкулирани по ценова листа за следгаранционно обслужване на стоките.

16. Купувачът е длъжен към продавача в съответствие с тази точка от рекламацията и търговските условия

заплати обезщетение на продавача най-много в размер на разликата между покупната цена на стоката и стойността

стоки в момента на отказ от договора за покупка.

17. Съгласно разп. § 7 ал. 6 купувачът не може да се откаже от договора, чийто предмет са:

А). продажба на стоки, изработени по специални изисквания на потребителя, стоки, произведени по

мярка или стоки, предназначени специално за един потребител;

Б). продажба на стоки, опаковани в предпазни опаковки, които не са подходящи за връщане поради опазване на здравето

или по хигиенни причини и чиято защитна опаковка е била счупена след доставката;

° С). продажба на аудиозаписи, видеозаписи, аудиовизуални записи, книги или

компютърен софтуер, продаван в защитна опаковка, ако потребителят е разопаковал тази опаковка,

Д). предоставяне на електронно съдържание, различно от материален носител, ако предоставянето му

започна с изричното съгласие на потребителя и потребителят декларира, че е надлежно информиран за това

с изразяването на това съгласие той губи правото да се откаже от договора;

Д). продажбата на стоки, извършена след сключването на договора и получаването на стоките от продавача

на купувача сглобен, сглобен или използван по такъв начин, че повторното му въвеждане в

първоначалното състояние от страна на продавача не е възможно без повишени усилия и увеличени

разходи, напр. сгънати или сглобени мебели и др.

18. Разпоредби № l.10 от тези бизнес условия и условия за жалби не се прилагат изрично за юридически лица

не отговаря на определението за потребител, посочено в раздел § 52 писмо а) OZ.

11. Заключителни разпоредби

1. Ако договорът за покупко-продажба е сключен в писмена форма, всяка промяна в него трябва да има

писмена форма.

2. Договарящите страни са се споразумели комуникацията между тях да се осъществява под формата на имейли

съобщения в изключителни случаи по телефона.

3. Спорове с потребители, възникнали по време на продажба, отказ от договор или рекламации се решават от продавача

извън съда, чрез Центъра за потребители, съгласно §25 Закон №. 250/2007 Сб.

4. Взаимоотношенията, които не са регулирани от тези условия за бизнес и рекламация, се подчиняват на съответните условия

разпоредби на Гражданския кодекс, Закон №. 22/2004 Сб. относно електронната търговия и промяната a

изменения в Закон № 128/2002 Сб. относно държавния контрол на вътрешния пазар по въпросите на защитата на потребителите

и относно изменението на определени закони, изменени със Закон №. 284/2002 Сб. както е изменен по-късно

наредби и Акт №. 102/2014 Сб. относно защитата на потребителите при дистанционни продажби.

5. Тези бизнес условия и условия за жалби стават валидни на 11.12.2015 г. и влизат в сила спрямо

на купувача чрез сключване на договор за покупко-продажба.

6. Преди да изпратите поръчката, купувачът ще бъде помолен да постави отметка в квадратчето, за да потвърди, че е съгласен с тях

се е запознал с търговските и рекламационните условия, прочел ги е, разбрал е тяхното съдържание и в тяхната цялост

доколкото е съгласен с тях.

Жилина, на 11.12.2015 г

Darčeky u Katky s.r.o